Coronavirus Fact Sheet

January 26, 2020

Stay home except for essential needs

On Monday March 16, San Francisco with Health Officers from the Bay Area announced a Public Health Order that requires residents to stay home except for essential needs. This starts on March 17.

What to do 

The City issued a Public Health Order requiring people to stay home except for essential needs.

Vulnerable populations must stay home. Everyone should stay home except to get food, care for a relative or friend, get necessary health care, or go to an essential job. 

Stay at least six feet apart when leaving your home for essential activities.

It is OK to go outside for walks if you are not in a group.

This order is in effect until April 7.

It may be extended depending on recommendations from public health officials.

Read the full Public Health Order here.

三藩市政府已發出一項公共衛生命令以要求居民留在居所,除非是要滿足基本需要。

屬於高風險居民必須留在居所。所有人也應該留在居所,除非是外出購買食物、照顧親人或朋友、取得必要的醫療護理或上班以執行必須的工作。

你可以外出散步,但不可以與其他人同行。

當您必須外出進行必須要的活動時,請保持至少6英尺的社交距離。

這項命令將生效至4月7日

這項命令可能因應公共衛生官員的建議而延長。

 

La Ciudad ha emitido una orden de salud pública requiriendo que personas se queden en casa, a menos que tengan necesidades esenciales. Poblaciones vulnerables deben de quedarse en casa. Todos deben de estar en casa y solo salir para comprar mercancía o comida, conseguir medicamentos, el cuidado de un familiar o amigo, recibir atención medical, o un trabajo esencial.

Está permitido caminar a fuera mientras mantenga seis (6) pies de distancia y no están en un grupo. 

Está orden esta efectivo hasta al 12:01am del 7 de abril.

Cambios vendrán dependiendo las recomendaciones de los oficiales de la salud pública.

 

Ang San Francisco Public Health ay nagpahayag ng direktiba para sa mga tao na manatili sa kanilang tahanan.

Para sa mga taong may karamdaman o kondisyong medikal, maaari po lamang na manatili sa bahay liban sa pagbili ng pagkain, pangangalaga ng pamilya o kamag-anak, pagbisita sa doktor, o pagpasok sa trabaho na esensyal sa komunidad.

Maaari pong maglakad sa labas, huwag lang pong magtipon bilang grupo. 

Ito po ay opisyal na pahayag mula sa San Francisco Public Health hanggang ika-7 ng Abril.

 

Thành phố đã đề xuất một Điều Luật Y Tế yêu cầu người dân ở nhà trừ trường hợp có những nhu cầu thiết yếu.

Những người dân yếu hơn buộc phải ở nhà.  Mọi người đều nên ở nhà trừ trường hợp đi mua thức ăn, chăm sóc cho người thân hoăc bạn bè, khám bệnh, hoặc đi thực thi một công việc thiết yếu.

Ra ngoài đi dạo vẫn ổn nếu bạn không đi chung với một nhóm.

Điều luật này có hiệu lực từ Ngày 7 Tháng 4.

Điều Luật này có thể sẽ gia hạn tùy thuộc vào khuyến nghị của các nhân viên y tế.

 

Text COVID19SF to 888-777 to get official updates from the City.

有興趣接收官方資 訊,可寫文字短信 COVID19SF,發送 到 888-777。

Envíe un mensaje de texto con la palabra COVID19SF al 888-777 para recibir noticias oficiales. 

Para sa opisyal na paghahanda tungkol sa Coronavirus, i-text ang COVID19SF sa 888-777.