Heat

People are encouraged to take the following measures to stay healthy and safe:

{PLEASE SCROLL DOWN TO ACCESS TRANSLATED VERSIONS IN SPANISH, CHINESE, and FILIPINO}

 • Drink plenty of water
 • Wear light clothing
 • Stay inside in a cool place, if possible
 • Wear a hat if you must go outside 
 • Avoid strenuous activity
 • Prepare for the heat by pulling shades down during the day and keeping windows open at night
 • Use damp cloths on your neck, head and chest to cool down 
 • Please do not leave animals and any vulnerable individuals in a hot home or car without supervision.

Call 9-1-1 immediately if you or someone you know is having a medical emergency or showing signs of a heat stroke. Symptoms include:

 • Extremely high body temperature 103°+
 • Difficulty breathing
 • Red, hot, dry skin (with no sweating)
 • Rapid, strong pulse
 • Throbbing headache
 • Dizziness
 • Nausea
 • Mental Confusion
 • Delirium
 • Hallucinations
 • Chills
 • Unconsciousness

San Francisco Public Health Extreme Health Guides
English | Chinese | Russian | Spanish | Tagalog | Vietnamese | All Languages

____________

Le recomendamos al público a tomar estas medidas para mantenerse saludable y seguro durante las temperaturas extremas:

 • Beba abundante agua
 • Use ropa ligera
 • Permanezca adentro de un lugar fresco, si es posible
 • Use un sombrero si tiene que salir 
 • Evitar la actividad extenuante
 • Prepárese para el calor bajando las persianas durante el día y mantenga las ventanas abiertas en la noche
 • Use paños húmedos en el cuello, la cabeza y el pecho para refrescarse 
 • Por favor, no deje a los animales ni a cualquier persona vulnerable en un hogar o un vehículo caliente sin supervisión

Llame al 9-1-1 inmediatamente si usted o alguien que conoce está teniendo una emergencia médica o muestre signos de insolación. Los síntomas incluyen:

 • Temperatura corporal extremadamente alta, por encima de los 103
 • Dificultad para respirar
 • Piel roja, caliente, seca (sin sudor)
 • Pulso fuerte, rápido
 • Dolor de cabeza punzante
 • Mareo
 • Náusea
 • Confusión mental
 • Delirio
 • Alucinaciones
 • Escalofríos
 • Inconsciencia

____________

市民在極度高溫下採取下列措施以維護個人健康和安全:

 • 多喝水
 • 穿著輕薄的衣服
 •  盡量留在室內陰涼處
 • 如須外出,請戴帽子
 • 避免劇烈活動
 • 白天把窗簾拉下,晚間把窗戶打開,以應對高溫
 • 將濕布放在脖子、頭部和前胸以降低體溫
 • 在無人照管的情況下,請勿將動物或健康狀況不佳的人士留在高溫的家中或車內。

 

如果您自己或相識的人遇到醫療緊急狀況或出現中暑跡象,請立即致電9-1-1這些症狀包括:

 • 體溫高達華氏103度以上
 • 呼吸困難
 • 皮膚出現紅、熱、乾燥的情況(無汗)
 • 脈搏急促且強烈
 • 搏動性頭痛
 • 頭暈
 • 噁心
 • 意識模糊
 • 精神錯亂
 • 幻覺
 • 寒顫
 • 失去意識

____________

Hinihikayat ang publiko na gumawa ng mga hakbang para manatiling malusog at ligtas sa panahon na matindi ang mga temperatura:

 • Uminom ng maraming tubig
 • Magsuot ng damit na maginhawa sa katawan
 • Manatili sa loob ng malamig na lugar kung maaari
 • Magsuot ng sumbrero kung kailangan mong lumabas 
 • Iwasan ang mabigat na gawain
 • Paghandaan ang init sa pamamagitan ng pagsara ng mga kurtina sa umaga at pag-iwang bukas ng mga bintana sa gabi
 • Gumamit ng mga mamasa-masang basahan sa iyong leeg, ulo at dibdib para magpalamig 

Pakiusap huwag iwanan ang mga hayop at sinumang mahihinang indibiduwal sa mainit na bahay o sasakyan nang walang nagbabantay.

Tumawag kaagad sa 9-1-1 kung ikaw o ang kakilala mo ay mayroong medikal na emergency o nagpapakita ng mga palatandaan ng heat stroke. Kasama sa mga sintomas ang:

 • Napakataas na temperatura ng katawan 103°+
 • Nahihirapang huminga
 • Pula, mainit at dry na balat (Ngunit hindi pinapawisan)
 • Mabilis at malakas na pulso
 • Matinding sakit ng ulo
 • Pagkahilo
 • Nasusuka
 • Pagkalito ng Isip
 • Nagdedeliryo
 • May Mga Guni-guni
 • Nanginginig
 • Nawawalan ng Malay