Heat

Even during heat waves, we must continue to protect ourselves and our community from COVID-19. Stay home when possible. If it feels too hot in your home, seek cooler temperatures while keeping at least 6 feet away from people not in your household. Check on neighbors, friends, and relatives, especially older adults and those with disabilities and access and functional needs. Other protective measures against COVID-19 and heat include: 

 • Cover your mouth and nose with a mask, handkerchief, or scarf
 • Wash your hands frequently
 • Call 9-1-1 if someone has symptoms of heat stroke – even if SF hospitals have a surge of COVID-19 patients.
 • Untreated heat stroke can quickly damage the brain, heart, and kidneys. The chance of serious complications and death increase the longer treatment is delayed
 • Drink plenty of water
 • Wear light clothing
 • Stay inside in a cool place, if possible
 • Wear a hat if you must go outside 
 • Avoid strenuous activity
 • Prepare for the heat by pulling shades down during the day and keeping windows open at night
 • Use damp cloths on your neck, head and chest to cool down 
 • Please do not leave animals and any vulnerable individuals in a hot home or car without supervision

Call 9-1-1 immediately if you or someone you know is having a medical emergency or showing signs of a heat stroke. Symptoms include:

 • Extremely high body temperature 103°+
 • Difficulty breathing
 • Red, hot, dry skin (with no sweating)
 • Rapid, strong pulse
 • Throbbing headache
 • Dizziness
 • Nausea
 • Mental Confusion
 • Delirium
 • Hallucinations
 • Chills
 • Unconsciousness

____________

Le recomendamos al público a tomar estas medidas para mantenerse saludable y seguro durante las temperaturas extremas:

 • Beba abundante agua
 • Use ropa ligera
 • Permanezca adentro de un lugar fresco, si es posible
 • Use un sombrero si tiene que salir 
 • Evitar la actividad extenuante
 • Prepárese para el calor bajando las persianas durante el día y mantenga las ventanas abiertas en la noche
 • Use paños húmedos en el cuello, la cabeza y el pecho para refrescarse 
 • Por favor, no deje a los animales ni a cualquier persona vulnerable en un hogar o un vehículo caliente sin supervisión

Llame al 9-1-1 inmediatamente si usted o alguien que conoce está teniendo una emergencia médica o muestre signos de insolación. Los síntomas incluyen:

 • Temperatura corporal extremadamente alta, por encima de los 103
 • Dificultad para respirar
 • Piel roja, caliente, seca (sin sudor)
 • Pulso fuerte, rápido
 • Dolor de cabeza punzante
 • Mareo
 • Náusea
 • Confusión mental
 • Delirio
 • Alucinaciones
 • Escalofríos
 • Inconsciencia

____________

市民在極度高溫下採取下列措施以維護個人健康和安全:

 • 多喝水
 • 穿著輕薄的衣服
 •  盡量留在室內陰涼處
 • 如須外出,請戴帽子
 • 避免劇烈活動
 • 白天把窗簾拉下,晚間把窗戶打開,以應對高溫
 • 將濕布放在脖子、頭部和前胸以降低體溫
 • 在無人照管的情況下,請勿將動物或健康狀況不佳的人士留在高溫的家中或車內。

 

如果您自己或相識的人遇到醫療緊急狀況或出現中暑跡象,請立即致電9-1-1這些症狀包括:

 • 體溫高達華氏103度以上
 • 呼吸困難
 • 皮膚出現紅、熱、乾燥的情況(無汗)
 • 脈搏急促且強烈
 • 搏動性頭痛
 • 頭暈
 • 噁心
 • 意識模糊
 • 精神錯亂
 • 幻覺
 • 寒顫
 • 失去意識

____________

Hinihikayat ang publiko na gumawa ng mga hakbang para manatiling malusog at ligtas sa panahon na matindi ang mga temperatura:

 • Uminom ng maraming tubig
 • Magsuot ng damit na maginhawa sa katawan
 • Manatili sa loob ng malamig na lugar kung maaari
 • Magsuot ng sumbrero kung kailangan mong lumabas 
 • Iwasan ang mabigat na gawain
 • Paghandaan ang init sa pamamagitan ng pagsara ng mga kurtina sa umaga at pag-iwang bukas ng mga bintana sa gabi
 • Gumamit ng mga mamasa-masang basahan sa iyong leeg, ulo at dibdib para magpalamig 

Pakiusap huwag iwanan ang mga hayop at sinumang mahihinang indibiduwal sa mainit na bahay o sasakyan nang walang nagbabantay.

Tumawag kaagad sa 9-1-1 kung ikaw o ang kakilala mo ay mayroong medikal na emergency o nagpapakita ng mga palatandaan ng heat stroke. Kasama sa mga sintomas ang:

 • Napakataas na temperatura ng katawan 103°+
 • Nahihirapang huminga
 • Pula, mainit at dry na balat (Ngunit hindi pinapawisan)
 • Mabilis at malakas na pulso
 • Matinding sakit ng ulo
 • Pagkahilo
 • Nasusuka
 • Pagkalito ng Isip
 • Nagdedeliryo
 • May Mga Guni-guni
 • Nanginginig
 • Nawawalan ng Malay