Heat

Scroll down for translations in Chinese. 請使用滑鼠向下移動至中文翻譯部份。
Scroll down for translations in Filipino. Mag-scroll pababa para sa pagsasalin sa wikang Filipino.
Scroll down for translations in Spanish. Desplace hacia abajo para ver las traducciones en español.

How to stay safe in the heat | 如何安全渡過炎熱的天氣 | Cómo cuidarse cuando hace calor | Paano manatiling ligtas sa init

Cooling Centers | Public Pools

How to stay safe in the heat:

 • Stay somewhere cool
 • Drink plenty of water
 • Wear light clothing and hats
 • Take a shower
 • Close blinds during the day, open blinds at night

Avoid:
• Being outside between 10am and 4pm (when it is the hottest)
• Strenuous activity
• Eating or drinking sugar, alcohol, caffeine, and high-protein foods 

Drink water and cool down right away if you:

 • Feel tired, weak, or dizzy 
 • Have a headache or muscle cramps
 • Are sweating heavily
 • Faint
 • Look pale

You may be experiencing heat exhaustion, which can become heat stroke if not addressed promptly. 

Get immediate medical attention if someone:

 • Has difficulty breathing, a headache, or nausea
 • Has a fever (body temperature of 103°F or higher)
 • Has red, hot, dry skin without sweating
 • Is confused, delirious, or hallucinating
 • Is dizzy, unconsciousness, or unresponsive

They may be experiencing heat stroke, which can be deadly!

Call 911 if someone is having a medical emergency.

酷熱天氣

如何在酷熱天氣下保持安全:

 • 留在涼爽的地方
 • 喝大量的水
 • 穿著輕便淺色的衣服並戴帽
 • 沖涼
 • 在白天關上窗簾並在晚上打開

避免:
在上午10時至下午4時逗留在戶外 (氣溫最高時段)
劇烈運動
飲食含糖、酒精、咖啡因或高蛋白質食物 

若您出現以下情況,請立即喝水並設法降溫:

 • 感到疲倦、虛弱或頭暈
 • 出現頭痛或肌肉痙攣
 • 大量流汗
 • 暈眩
 • 臉色蒼白

您或患有熱衰竭,熱衰竭若未及時處理可導致中暑。 

若有人出現以下情況,請立即就醫:

 • 出現呼吸困難、頭痛或噁心
 • 發燒 (體溫超過103華氏度)
 • 皮膚發紅、發燙但是無汗水乾燥
 • 意識模糊、神志不清或出現幻覺
 • 頭暈、失去意識或無反應

他們可能已經中暑,嚴重可致命!

若遇到醫療緊急情況,立即致電911

Español

Cómo cuidarse cuando hace calor:

 • Quédese en un lugar fresco
 • Tome mucha agua
 • Use ropa ligera y sombrero
 • Tome una ducha
 • Cierre las persianas durante el día y ábralas por la noche

Evite:

 • Estar afuera de 10 a.m. a 4 p.m. (horas donde hace más calor)
 • Actividades agotadoras
 • Consumir azúcar, alcohol, cafeína y alimentos con alto contenido de proteínas 

Tome agua para refrescarse de inmediato, si usted:

 • Se siente cansado, débil o mareado.
 • Tiene dolor de cabeza o calambres musculares.
 • Está sudando mucho.
 • Se siente débil.
 • Está pálido.

Puede que usted tenga agotamiento por calor, lo cual, puede convertirse en insolación si usted no hace algo al respecto de inmediato.

Vaya al doctor de inmediato si alguien:

 • Tiene dificultad para respirar, dolor de cabeza o náuseas.
 • Tiene fiebre (temperatura corporal de 103 ° Fahrenheit o más).
 • Tiene la piel roja, caliente y seca y, no está sudando.
 • Está confundido, delirante o alucina.
 • Está mareado, inconsciente o no responde.

¡Puede que ellos estén insolados, lo que puede ser de vida o muerte!

Llame al 9-1-1 si alguien tiene una emergencia médica.

Filipino

Paano manatiling ligtas sa init:

 • Manatili sa isang lugar na malamig
 • Uminom ng maraming tubig
 • Magsuot ng magaan na damit at sumbrero
 • Maligo
 • Isara ang mga kurtina sa araw, buksan sa gabi

Iwasan:

 • Ang pananatili sa labas sa pagitan ng 10am at 4pm (kapag ito ay pinaka mainit)
 • Ang nakakapagod na aktibidad
 • Ang pagkain o pag-inom ng asukal, alak, caffeine, at mga pagkaing mataas sa protina

Uminom ng tubig at magpalamig kaagad kung ikaw ay:

 • Nakararamdam ng pagod, panghihina, o nahihilo
 • Nagkaroon ng sakit ng ulo o paninigas ng kalamnan
 • Nagpapawis ng malakas
 • Hinihimatay
 • Namumutla

Ikaw ay maaaring nakakaranas ng pagkapagod sa init, na maaaring maging atake (heat stroke) kung hindi aasikasuhin kaagad.

Kumuha kaagad ng medikal na atensyon kung ang isang tao:

 • Ay nahihirapang huminga, sakit ng ulo, o naduduwal
 • Ay may lagnat (temperatura ng katawan ay 103°F o mas mataas)
 • May pula, mainit, tuyong balat na walang pawis
 • Ay nalilito, nahihibang o guni-guni
 • Ay nahihilo, nakahandusay, o hindi tumutugon

Ay maaaring nakakaranas ng atake (heat stroke), na maaaring nakamamatay!

Tumawag sa 911 kung may taong nagkakaroon ng medikal na emerhensiya.