Severe Storms

Severe storms can cause flooding to homes and streets and landslides in certain areas. Clear out storm drains before a storm. Avoid lower elevation streets, drainage channels, and other areas that may flood. Check on friends and family who may need assistance during the storm, especially elderly, homebound, or neighbors with disabilities.

 • Check on friends and family who may need assistance during the storm, especially elderly, homebound, or neighbors with disabilities.
 • Remove debris and sweep up any leaves from sidewalks and storm drains to keep them from getting clogged.
 • Call 3-1-1 for non-life threatening storm issues. Call 9-1-1 for emergencies: www.maketherightcallsf.org 
 • Sign up for AlertSF by texting your Zip Code to 888-777 for real-time emergency alerts.
 • Public Works will provide San Francisco residents and business up to 10 free sandbags leading up to and during severe rainstorms. They are intended for properties prone to flooding. Sandbags can be retrieved Monday-Sunday, 7 a.m. to 2 p.m., at the Public Works’ operations yard, Marin Street/Kansas Street gate. Bring proof of address. Sandbags also are sold at many local hardware and home improvement stores.
 • If the power goes out, unplug and turnoff appliances. Leave one light on to signal when power is restored.
 • Avoid using candles because they are a fire hazard, especially in San Francisco due to so many wood buildings.
 • Have flashlights and extra batteries on hand.
 • Stay away from flooded areas and downed power lines whether in car or on foot.
 • Do not touch electrical equipment if you are wet or standing in water.
 • Stay informed: tune-in to KCBS (740 AM or 106.9 FM), local TV channels, or social media (@sf_emergency; @sfwater; @sfpublicworks; @sfdph ) for emergency advisories and instructions.

CHINESE

灣區目前天候惡劣。請遵守以下關於風暴安全與準備的重要須知,以做好準備:

 • 檢查用品,確認已取得所需品項:http://www.sf72.org/supplies.
 • 留意風暴時可能會需要協助的親友,尤其是年長者、困居家中者或殘障的鄰居。
 • 掃除人行道與風暴排水道中的碎屑與落葉,避免排水道阻塞。
 • 不具生命威脅性的風暴相關問題,請撥打 3-1-1。緊急情況請撥打 9-1-1:www.maketherightcallsf.org 
 • 以簡訊將您的郵遞區號傳送至 888-777 便可註冊 AlertSF,獲得即時緊急警訊。
 • 公共工程處 (Public Works) 會提供舊金山居民與商家最多 10 個免費沙包,供其進行預防工作並抵抗暴雨來襲。這些沙包是供易遭水患的建物使用。沙包索取時間為星期一到星期六早上 8 時至下午 2 時,地點是公共工程處的工地,Marin Street/Kansas Street 大門。請攜帶地址證明。許多本地五金店及居家用品店也有販售沙包。
 • 停電時,請拔下所有電器的插頭並關掉開關。只留下一盞燈,作為電力恢復時的記號。
 • 請勿使用蠟燭,因其容易引起火災,尤其在有許多木造建築的舊金山。
 • 請準備手電筒與備用電池。
 • 不論是在車內或徒步時,都應遠離淹水區和落地的電線。
 • 如果全身溼透了或是站立在水中,請勿碰觸電力設備。
 • 取得最新消息:鎖定 KCBS(740 AM 或 106.9 FM)、本地電視頻道或社群媒體 (@sf_emergency; @sfwater; @sfpublicworks; @sfdph ),以獲得緊急建議與指示。

SPANISH

El área de la bahía está experimentando un clima severo. Siga estos consejos importantes de seguridad y preparación para la tormenta para estar listo:

• Verifique sus suministros y asegúrese de tener a mano lo que necesita: http://www.sf72.org/supplies.

• Verifique a amigos y familiares que puedan necesitar ayuda durante la tormenta, especialmente ancianos, confinados en sus casas o vecinos con discapacidades.

• Elimine la suciedad y barrer las hojas de las aceras y desagües pluviales para evitar que se obstruyan.

• Llame al 3-1-1 para problemas de tormentas que no amenazan la vida. Llame al 9-1-1 para emergencias: www.maketherightcallsf.org

• Regístrese en AlertSF enviando un mensaje de texto con su código postal al 888-777 para recibir alertas de emergencia en tiempo real.

• Obras públicas proporcionará a los residentes y empresas de San Francisco hasta 10 sacos de arena gratis antes y durante las fuertes tormentas de lluvia. Están destinados a las propiedades propensas a inundaciones. Los sacos de arena se pueden recoger de lunes a sábado, de 8 a.m. a 2 p.m., en el patio de operaciones de Obras Públicas, en la calle Marin Street / Kansas. Trae prueba de domicilio. Las bolsas de arena también se venden en muchas ferreterías locales y tiendas de mejoras para el hogar.

• Si se corta la energía, desenchufe y apague los electrodomésticos. Deje una luz encendida para indicar cuándo se restablece la energía.

• Evite usar velas porque son un peligro de incendio, especialmente en San Francisco debido a tantos edificios de madera.

• Tenga linternas y baterías adicionales a mano.

• Aléjese de las áreas inundadas y de los cables eléctricos caídos, ya sea en automóvil o a pie.

• No toque el equipo eléctrico si está mojado o parado en el agua.

• Manténgase informado: sintonice KCBS (740 AM o 106.9 FM), canales de televisión locales o redes sociales (@sf_emergency; @sfwater; @sfpublicworks; @sfdph) para recibir avisos e instrucciones de emergencia.

FILIPINO

Nakakaranas ang Bay Area ng malalang panahon. Upang maging handa, sundin ang mahahalagang tip na ito para sa kaligtasan at kahandaan sa bagyo: 

 • Tingnan ang iyong mga supply at tiyaking nakahanda ang mga kailangan mo: http://www.sf72.org/supplies.
 • Kumustahin ang mga kaibigan at kapamilyang maaaring nangangailangan ng tulong sa panahon ng bagyo, lalo na ang matatanda, mga may sakit na hindi makaalis ng bahay, o mga kapitbahay na may mga kapansanan.
 • Alisin ang mga kalat at walisin ang anumang dahon sa mga sidewalk at storm drain upang maiwasang bumara ang mga ito.
 • Tumawag sa 3-1-1 para sa mga isyu sa bagyo na hindi maituturing na banta sa buhay. Tumawag sa 9-1-1 para sa mga emergency: www.maketherightcallsf.org 
 • Mag-sign up para sa AlertSF sa pamamagitan ng pag-text ng iyong Zip Code sa 888-777 para sa mga real-time na alertong pang-emergency.
 • Magbibigay ang Public Works sa mga residente at negosyo sa San Francisco ng hanggang
  10 libreng sandbag bago bumagyo at habang bumabagyo. Ang mga ito ay para sa mga ari-ariang madaling bahain. Makukuha ang mga sandbag mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. hanggang 2 p.m., sa operations yard ng Public Works, sa gate sa Marin Street/Kansas Street. Magdala ng patunay ng address. Nagbebenta rin ng mga sandbag sa maraming lokal na tindahan ng hardware at kagamitan para sa pagpapaganda ng bahay.
 • Kung mawalan ng kuryente, alisin sa saksak at patayin ang mga appliance. Mag-iwan ng isang ilaw na nakabukas upang malaman kapag bumalik na ang kuryente.
 • Iwasang gumamit ng mga kandila dahil maaaring magdulot ng sunog ang mga ito, lalo na sa San Francisco kung saan napakaraming gusaling gawa sa kahoy.
 • Ihanda ang mga flashlight at karagdagang baterya.
 • Umiwas sa mga lugar na binabaha at may mga bumagsak na linya ng kuryente, may sasakyan man o naglalakad.
 • Huwag humawak ng de-kuryenteng kagamitan kung ikaw ay basa o nakatayo sa tubig.
 • Makibalita: mag-abang sa KCBS (740 AM o 106.9 FM), sa mga lokal na channel sa telebisyon, o sa social media (@sf_emergency; @sfwater; @sfpublicworks; @sfdph) para sa mga abiso at tagubiling pang-emergency.